Pravidla a podmínky k zapůjčení

Všeobecné smluvní podmínky o pronájmu a půjčovní řád


a)      Nájemce je povinen seznámit se se stavem předmětu nájmu při jeho převzetí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Nájemce potvrzuje podpisem předávacího protokolu, že předmět nájmu převzal čistý, funkční, bez závad a že byl seznámen s jeho obsluhou a údržbou. Nájemce odpovídá po převzetí předmětu nájmu za jeho stav, zejména je povinen chránit jej před poškozením, zničením či ztrátou.


b)      Nájemce je povinen si počínat tak, aby na půjčeném předmětu nájmu nevznikla škoda, a po dobu nájmu odpovídá za škodu na předmětu nájmu v plném rozsahu. V případě ztráty, zničení nebo poškození předmětu nájmu takovým způsobem, že náklady na opravu by byly vyšší než 60 % pořizovací ceny, je nájemce povinen uhradit pronajímateli peněžní částku rovnající se momentální nákupní ceně věci. Úhrada je splatná do 15 dnů od oznámení škody pronajímateli.


c)       Nájemce je povinen předmět nájmu používat v souladu s technickými parametry, v souladu s jeho určením k použití. Za poškození věci způsobené jejím neodborným užíváním odpovídá nájemce ve smyslu všeobecných ustanovení Občanského a obchodního zákoníku o odpovědnosti za škody a dále v souladu s podmínkami stanovenými v Půjčovním řádu pronajímatele.


d)      Vzniklé poškození, zničení nebo ztrátu předmětu nájmu je nájemce povinen ihned po tomto zjištění oznámit pronajímateli.


e)      Nájemné se hradí v hotovosti při předání předmětu nájmu, bezhotovostní platbu je nutné dohodnout předem.


f)       Nájemce je povinen vrátit předmět nájmu v den, který je uveden v předávacím protokolu. Za každý den prodlení s vrácením předmětu nájmu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za nevrácené věci za každý započatý den prodlení. Nároky plynoucí z odpovědnosti za škodu nejsou tímto ustanovením dotčeny.


g)      Ustanovení bodu f) se nevztahuje na případy, kdy došlo k prodloužení smlouvy dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem.


h)      Předmět nájmu musí být vrácen pronajímateli vyčištěný, v provozuschopném stavu. Náklady s vyčištěním a úpravou věci nese nájemce.


i)        Pro případ prodlení s úhradou se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,5% dlužné částky za každý den prodlení.


j)        Pronajímatel neodpovídá nájemci za ušlý zisk nebo jakékoliv jiné škody, které by nájemci vznikly z důvodů technické poruchy na pronajaté věci.


k)      Nájemce není oprávněn dát věc do podnájmu jiné osobě. Při porušení této povinnosti nájemcem má pronajímatel právo od smlouvy odstoupit a požadovat okamžité vrácení předmětu nájmu.


l)        Pronajímatel zakazuje nájemci provádět na pronajímané věci jakékoliv změny.


m)      Nájemce se zavazuje mít vždy pronajaté stany řádně ukotvené a zajištěné bočními plachtami a v případě nepříznivého počasí (silný nárazový vítr, vichřice, apod.) stany neprodleně sbalit aby nedošlo k jejich poškození nebo poškození dalšího majetku nebo zdraví osob.


n)      Nájemní podmínky a půjčovní řád jsou součástí předávacího protokolu a svým podpisem na něm se nájemce zavazuje plnit je v jejich plném rozsahu


 V Českých Budějovicích dne 1.1.2020